Publicat: 17 de maig del 2019

Política de privacitat

1. ¿Qui és el Responsable del tractament de les teues dades?

2. ¿Quina és la finalitat del tractament de les teues dades?

3. ¿Durant quant temps conservarem les teues dades?

4. ¿Quina és la legitimació per al tractament de les teues dades?

5. ¿Es comuniquen les teues dades a altres destinataris?

6. ¿Quins drets tens al facilitar-nos les teues dades?

7. ¿Com puc exercitar els meus drets?

8. ¿Què puc fer si els meus drets no han sigut atesos?

9. Enllaços a altres webs

Des de la Fundació Nexe de la CV estem profundament compromesos en la defensa dels drets de protecció de dades personals dels nostres associats i contactes, per això publiquem aquesta informació amb l’objectiu d'informar degudament:

 • Dels seus drets i de l'ús d'aquesta web ABANS de facilitar les dades;
 • De les mesures que garanteixen la salvaguarda i integritat de les dades;
 • I perquè el consentiment previ a la remesa de dades per la seua part puga estar degudament fonamentat

Tot això complint en totes les obligacions legalment dispostes en la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades (LOPD), en el seu Reglament de Desenvolupament 1720/2007, de 21 de desembre i en el Reglament Europeu de Protecció de Dades (RGPD), així com tota la normativa espanyola i europea aplicable a aquesta matèria.

Per això, qualsevol usuari que desitge informació, deu marcar obligatòriament l'opció d'haver llegit i acceptat la política de privacitat del lloc web, l'avís legal i la política de cookies.

1. ¿Qui és el responsable del tractament de les vostres dades?

Identitat: Fundació Nexe de la CV
Adreça postal: C/ Campoamor, 91, Despatx C – 1r pis, 46022 València
Telèfon: +34 647 789 362
Correu electrònic: lopd@fundacionexe.org

2. ¿Quina és la finalitat del tractament de les vostres dades?

Les dades recollides a través dels formularis del web s’utilitzen per a mantenir-vos informats de les activitats que fem i les notícies d’interès, així com, en el cas de les persones sòcies, gestionar la relació com a socis.

T’informem que, una vegada recollides les teues dades, aquestes passen a formar part d’un tractament al qual se li apliquen les mesures de seguretat corresponents.

3. ¿Per quant de temps conservarem les vostres dades?

Les dades recollides a través dels formularis de la web es conservaran durant el temps que dure la relació de la persona associada o el contacte amb l’associació. Una vegada s’acabe aquesta relació es mantindran només per a complir les possibles obligacions legals.

4. ¿Quina és la legitimació per al tractament de les vostres dades?

Legalment podem tractar les dades que us sol·licitem perquè ens heu donat el vostre consentiment per a poder fer-ho. És així perquè heu manifestat expressament el vostre consentiment mitjançant l’activació de la casella “he llegit i accepte”.

5. ¿Es comuniquen les vostres dades a altres destinataris?

Les dades que introduïu al web no seran comunicades a altres entitats, excepte per imperatiu legal o per a poder complir l’objectiu per al qual van ser facilitats. Les vostres dades es recullen a través dels formularis inserits al nostre web, que està allotjada als servidors de l’empresa de hosting Amazon situada als EUA. L’empresa Amazon pertany a l’Escut de Privacitat - “Privacy Shield”, el que garanteix que, tot i estar situada als EUA, la protecció oferida és essencialment equivalent a la que ofereix la Unió Europea. Por consultar-se ací: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TOWQAA4.

Les empreses dels EUA que formen part de l’Escut es comprometen a acomplir un conjunt de principis de privacitat, així com a la seua revisió conjunta entre la Comissió Europea i el Departament de Comerç dels EUA, en col·laboració amb les entitats de control i protecció de dades dels estats membres de la Unió Europea.

6. ¿Quins drets tens al facilitar-nos les vostres dades?

Són els següents:

 • Dret d’informació: teniu dret a ser informats de forma clara ABANS que les teues dades siguen recollides sobre quines dades són tractades, amb quina finalitat es tracten, on s’han aconseguit les dades i si s’han comunicat o es comunicaran a algú.
 • Dret a l’accés: per a conèixer quines dades vostres són tractades, amb quina finalitat es tracten, on s’han aconseguit les dades i si s’han comunicat o es comunicaran a algú.
 • Dret de rectificació: per a modificar aquelles dades vostres inexactes o incompletes.
 • Dret de cancel·lació: per a cancel·lar les dades inadequades o excessives
 • Dret de limitació del tractament: per a sol·licitar que se suspenga el tractament de dades en els supòsits que estableix la llei.
 • Dret a la portabilitat de dades: per a poder rebre les vostres dades facilitades en un format electrònic estructurat i d’ús habitual i poder transmetre-les a un altre responsable.
 • Dret a no ser objecte de decisions individualitzades: amb l’objectiu que no es prenga una decisió sobre vosaltres que produïsca efectes jurídics o t’afecte, basada només en el tractament de les teues dades.

7. ¿Com podeu exercir els vostres drets?

Per a exercir qualsevol dels vostres drets, heu de sol·licitar-ho al correu lopd@fundacionexe.org i heu d’incloure:

 1. Fotocòpia del document d’identitat o signatura electrònica.
 2. Contingut de la petició que feu i, si fóra necessari, els documents que l’acrediten.
 3. Adreça a efectes de notificacions, data i signatura.

Si exerciteu els vostres drets per un representant voluntari expressament designat, heu d’aportar el document o instrument electrònic que acredite la representació.

En cas que el titular de les dades fóra menor d’edat o amb dependència, s’exercitaran els drets pel seu representant legal degudament acreditat.

8. ¿Què podeu fer si els vostres drets no han sigut atesos?

En cas que considereu que no hem satisfet la vostra petició, podeu presentar una reclamació a l’Agencia Española de Protecció de Dades en l’apartat del seu web: https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/formReclamacionDerechos/reclamacionDerechos.jsf

9. Enllaços a altres webs

Aquesta política de privacitat només s’aplica a les dades personals recavades a través de la nostra web, però aquesta web conté enllaços a altres pàgines web, pel que el Tirant no es fa responsable de les pràctiques de privacitat en les altres webs. És a dir, al clicar en un d’aquests enllaços, estareu abandonant el nostre web, pel que hauríeu de llegir les polítiques de privacitat d’aquests webs que recaven dades personals.

Si voleu més informació, l’Agencia Española de Protecció de Dades ha editat una guia del ciutadà, podeu accedir ací: http://www.agpd.es/portalwebAGPD/canaldocumentacion/publicaciones/common/Guias/GUIA_CIUDADANO.pdf

cerca